четверг, 18 декабря 2008 г.

„ცუდად მეტყველი ბავშვები"

1. პროექტის სახელი: ცუდად მეტყველი ბავშვები
2. პროექტის მოკლე აღწერა 1-2 წინადადებით: არიან ბავშვები რომელთა ნაწილი გამართულად ვერ მეტყველებს,ამის გამო პრობლემა ექმნებათ როგორც მოსწავლეებს ასევე მასწავლებლებს,დავეხმაროთ ასეთ ბავშვებს, რათა შეძლონ თავიანთი თავის რეალიზაცია და იგრძნონ თავი საზოგადოების სრულუფლებიან წევრად.
3. პროექტის სრული აღწერა: მოსწავლეები შეისწავლიან კლასების მიხედვით ბავშვების მეტყველების დეფექტებს, გამოუმუშავდებათ უნარები ასეთი ბავშვების დახმარების, რჩევებს აიღებენ უფროსებისგან, მასწავლებლებისგან, გამოიკვლევენ მიზეზებს, ასევე გამოიკვლევენ სხვადასხვა ქვეყანაში როგორ ეხმარებიან ასეთ ბავშვებს,ინტერვიუებს გააკეთებენ ექიმებთან, ნერვაპათალოგთან, ლოგოპედთან, მნიშვნელოვანია ამა თუ იმ კომპეტენტური პირის რჩევა, როგორც მშობლების ასევე ბავშვების, ისაუბრებს ოჯახის ექიმი, პედიატრი, ლოგოპედი, ნერვაპათალოგი,ისაუბრებენ რითი არის გამოწვეული ბავშვების დამახინჯებული მეტყველება, რა სამკურნალო საშუალებებს იყენებენ ასეთი ბავშვების მიმართ, როგორ დავეხმაროთ ასეთ ბავშვებს, ისაუბრებს ობოლ და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა მიტოვების პრევენციის და დეინსტიტუციონალიზაციის ქვეპროგრამის სოციალური მუშაკი, როგორ შეიძლება დაუმახინჯოს არაბიოლოგიურმა გარემომ ბავშვს მეტყველება.
4. მონაწილეთა ასაკი/კლასები: 5-11
5. ვადები/ხანგრძლივობა: 5 თვე
6. პროექტის შესაძლო აქტივობები კლასში: საუბარი, კითხვა, პასუხი, ინტერვიუ, ისტ-ის გამოყენება, ინტერნეტი და საოფისე პროგრამები, საპრეზენტაციო პროგრამა।
7. მოსალოდნელი შედეგები/პროდუქტები რაც შეიძლება შეიქმნას: ბავშვმა გამოასწოროს მეტყველება, გახდება მხიარული და არ ექნება შიში და კომპლექსი, მომზადდება სპეციალური მიდგომები ასეთ ბავშვებთან, მშობლები და მასწავლებლები მონაწილე სხვადასხვა სკოლიდან აიღებენ მაგალითებს. მოხდება აზრთა გაცვლა.
8. სარგებელი სხვებისთვის: სხვადასხვა სკოლები ჩაერთვებიან და აზრებს გაუზიარებენ ერთმანეთს, მსოფლიოში მრავალი ორგანიზაცია დგამს სასიკეთო ნაბიჯებს ასეთი ბავშვებისადმი. ინფორმაციას მიიღებენ იმ მცენარეული პროდუქტის შესახებ რომელიც ბავშვის ტვინს აწვდის 23 მიკრო-მაკრო ელემენტს, გაიგებენ რა უფლებებით სარგებლობენ ასეთი ბავშვები.
9. სამუშაო ენა: ქართული
10.საგნებთან/საგნობრივ ჯგუფებთან/ეროვნული სასწავლო გეგმასთან კავშირი: ქართულთან_სწორი ლექსიკის გამოყენება ამასთან კავშირშია।
უცხო-ენასთან სამეტყველო ფუნქციები
მათემატიკა _ მსჯელობა დასაბუთება,
საბუნებისმეტყვებულო _ განათლების მნიშვნელობა_გამოუმუშავდეს დამოუკიდებელი, კრიტიკული აზროვნებისა და კომუნიკაციის უნარი,
ფიზკულტურასთან _ დამოუკიდებელ, მოტორული ქმედებების ფორმირება კავშირშია ინკლუზიურ სწავლებასთან
ბიოლოგიასთან _ ტვინთან.
მუსიკასთან _ რიტმის გრძნობა, მოსმენა, განვითარება,
ფიზიკასთან _ ხმის ტალღის სიხშირე ცვალებადი და წყვეტილია ბავშვიდან წარმოთქმული, აქცენტი მრავალმხრივ პერსპექტივზე, უნარ-ჩვევების განვითარებაზე ორიენტირებული მიმართულებები, საგნობრივი მიმართულება, ინფორმაციის გაგება, ანალიზი და შეფასება ენის კომუნიკაციური ასპექტი। მხატვრული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა, მოსმენის, მეტყველების, კითხვის და წერის।
11। მონაწილეები სხვა სკოლებიდან:
სამტრედიის #2 საჯარო სკოლა।
ქუთაისის №८ საჯარო სკოლა
ქუთაისის №३ საჯარო სკოლა
12. პროექტის ფასილიტატორის სახელი: მაკა კოპალეიშვილი
13.პროექტის ფასილიტატორის ელ।ფოსტა:
maka5175@gmail.com
14. პროექტის ფორუმი:
http://foro.iearn.org/webx/.1eac4ebc
15। პროექტის ვებ-გვერდი/ბლოგი: